To
Add another contact
CC

Email preview

Kính gửi: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP

Tại ngày 24-06-2019, công nợ mà quý Công ty còn phải trả Công ty TNHH TM và DV Kỹ thuật Tân Long như sau:

Aging (days)
Seq. Doc Number AR Date Invoice Amount < 30 30 - 90 90 - 180 > 180
1 225002571 02-May-2019 E-10/05/2019-0001786 13,414,368 13,414,368
2 225002610 10-May-2019 E-16/05/2019-0001851 4,719,000 4,719,000
3 225002611 10-May-2019 E-16/05/2019-0001852 7,078,500 7,078,500
4 225002630 17-May-2019 E-18/05/2019-0001880 4,719,000 4,719,000
5 225002631 17-May-2019 E-18/05/2019-0001879 2,277,000 2,277,000
6 225002670 23-May-2019 E-23/05/2019-0001948 9,186,936 9,186,936
7 225002671 23-May-2019 E-23/05/2019-0001949 9,186,936 9,186,936
8 225002686 28-May-2019 E-28/05/2019-0002006 1,980,000 1,980,000
9 225002687 28-May-2019 E-28/05/2019-0002007 7,078,500 7,078,500
10 225002688 28-May-2019 E-28/05/2019-0002008 792,000 792,000
11 225002728 07-Jun-2019 E-07/06/2019-0002148 4,719,000 4,719,000
12 225002729 07-Jun-2019 E-07/06/2019-0002149 2,359,500 2,359,500
13 225002730 07-Jun-2019 E-07/06/2019-0002150 902,000 902,000
14 225002731 07-Jun-2019 E-07/06/2019-0002151 7,078,500 7,078,500
15 225002732 07-Jun-2019 E-07/06/2019-0002152 902,000 902,000
16 225002738 07-Jun-2019 E-11/06/2019-0002203 18,193,230 18,193,230
17 225002745 14-Jun-2019 E-14/06/2019-0002244 13,539,900 13,539,900
18 225002746 14-Jun-2019 E-14/06/2019-0002245 132,000 132,000
19 225002747 14-Jun-2019 E-14/06/2019-0002246 594,000 594,000
20 125012378 18-Jun-2019 E-18/06/2019-0002272 9,438,000 9,438,000
21 225002771 18-Jun-2019 E-19/06/2019-0002291 1,650,000 1,650,000
Total 119,940,370 69,358,630 50,581,740 0 0

Quý Công ty vui lòng thanh toán các khoản công nợ đã đến hạn vào tài khoản Công ty chúng tôi:

Tên tài khoản: Công ty TNHH TM và DV Kỹ thuật Tân Long
Số tài khoản: 140414851041654
Ngân hàng: Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cộng Hòa

Trân trọng cảm ơn

CW Finance team


Developed by Nguyen Manh Thang. Please contact fc@charleswembley.com