To
CC

Email preview

Kính gửi: Ms Phượng Iclound Mart

Tại ngày 24-06-2019, công nợ mà quý Công ty còn phải trả Công ty TNHH TM và DV Kỹ thuật Tân Long như sau:

Aging (days)
Seq. Doc Number AR Date Invoice Amount < 30 30 - 90 90 - 180 > 180
1 325001175 18-Jan-2019 1,580,000 1,580,000
2 325001185 25-Jan-2019 4,725,000 4,725,000
3 325001191 25-Jan-2019 1,650,000 1,650,000
4 325001198 25-Jan-2019 2,950,000 2,950,000
5 325001204 01-Feb-2019 330,000 330,000
6 325001221 15-Feb-2019 2,080,000 2,080,000
7 325001283 29-Mar-2019 495,000 495,000
8 325001343 03-May-2019 450,000 450,000
9 325001352 10-May-2019 395,000 395,000
10 325001405 19-Jun-2019 1,975,000 1,975,000
Total 16,630,000 1,975,000 1,340,000 13,315,000 0

Quý Công ty vui lòng thanh toán các khoản công nợ đã đến hạn vào tài khoản Công ty chúng tôi:

Tên tài khoản: Công ty TNHH TM và DV Kỹ thuật Tân Long
Số tài khoản: 140414851041654
Ngân hàng: Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cộng Hòa

Trân trọng cảm ơn

CW Finance team


Developed by Nguyen Manh Thang. Please contact fc@charleswembley.com