Mình có công việc cần dịch hàng ngàn nghiệp vụ từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Dịch thủ công thì khá oải. Mình nghĩ ngay đến giải pháp Google translate.

Cho các bạn còn nghi ngờ chất lượng của việc dịch tự động của Google translate, thì hiện nay chất lượng dịch của Google translate cao đến mức đáng ngạc nhiên. Bạn thậm chí có thể dịch nguyên 1 bài viết dài và chỉ cần chỉnh sửa rất ít. Ví dụ là bài dịch này.

Tuy nhiên, chẳng lẽ mỗi dòng lại phải copy, sang Google translate paste, rồi lại copy kết quả ngược về Excel? Như vậy cũng rất tốn công.

Tôi thậm chí nghĩ đến giải pháp là dùng PHP hoặc Python đọc từng dòng Excel, gọi Google API để dịch và lấy kết quả đưa vào lại Excel. Giải pháp này khá phức tạp, và API cũng hạn chế lượt sử dụng.

Rồi tôi tìm ra giải pháp rất đơn giản: Upload file Excel lên Google drive, sử dụng Google Sheet để làm việc. Trong Google Sheet, ta có thể dùng hàm =GoogleTranslate(A1, “vi”, “en”), trong đó A1 là ô nội dung cần dịch, “vi” là ngôn ngữ tiếng Việt (ngôn ngữ của ô A1), “en” là dịch sang tiếng Anh.

Cách này không bị giới hạn lượt sử dụng như Google API. Dịch xong lại download file Excel về máy.

By thangnm

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *