Author: thangnm

  • Sử dụng Google translate trong bảng tính

    Mình có công việc cần dịch hàng ngàn nghiệp vụ từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Dịch thủ công thì khá oải. Mình nghĩ ngay đến giải pháp Google translate. Cho các bạn còn nghi ngờ chất lượng của việc dịch tự động của Google translate, thì hiện nay chất lượng dịch của Google translate…